Astma Oskrzelowa - Przyczyny

Astma Oskrzelowa - Przyczyny

Dychawica oskrzelowa, znana szerzej jako astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą układu oddechowego objawiającą się napadami kaszlu, dusznościami oraz charakterystycznym świszczącym oddechem. Stały wzrost nowych zachorowań na tę chorobę każe przyjrzeć się czynnikom ryzyka wystąpienia objawów astmy. Dla uporządkowania przyczyn astmy oskrzelowej warto podzielić wszystkie czynniki ryzyka na 3 podstawowe grupy: osobnicze, środowiskowe oraz fizyczne.

I. Grupa czynników osobniczych jest najistotniejsza w ocenie ryzyka wystąpienia astmy i dlatego wymaga szczegółowego omówienia.

Specjaliści od dawna podkreślają genetyczne podłoże choroby. Wyliczono, iż ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową u dziecka, którego jedno z rodziców ma typowe objawy chorobowe kształtuje się w granicach 30-40%. Przy zdiagnozowanej chorobie u obojga rodziców ryzyko to wzrasta nawet do 60%! Widoczne są zatem predyspozycje genetyczne, z którymi nie mamy niestety żadnej możliwości walki. Podobnie sytuacja kształtuje się z alergią, stanowiącą najczęstszą przyczynę napadów astmatycznych. Najsilniejszymi alergenami odpowiedzialnymi za wywołanie nasilonych objawów chorobowych są odchody roztoczy kurzu domowego, sierść zwierząt domowych oraz pyłki roślin.

Do grupy czynników osobniczych należy również zaliczyć rasę i płeć. Największa zachorowalność na astmę oskrzelową obserwowana jest u rasy czarnej. Naukowcy zaobserwowali także inną zależność. Zauważono, iż przed okresem dojrzewania na astmę oskrzelową częściej chorują chłopcy, podczas gdy w okresie późniejszym zwiększona jest zachorowalność dziewcząt.

II. Grupa czynników środowiskowych jest w pewnym sensie modyfikowalna. Zaliczamy do niej takie czynniki ryzyka, jak: życie w zanieczyszczonym środowisku (więcej zachorowań w dużych aglomeracjach miejskich), nikotynizm czynny i bierny, zwiększona zachorowalność na infekcje wirusowe oraz stosowane leczenie doraźne (przede wszystkim aspiryna!).

III. Głównymi środowiskowymi przyczynami zachorowania na astmę oskrzelową są narażenie na dym tytoniowy oraz zanieczyszczenie środowiska. Obserwacje na temat wpływu nikotynizmu na nasilenie objawów chorobowych jednoznacznie wskazują na jego negatywny wpływ na czynność oskrzeli oraz stosowane leczenie (palenie znacząco pogarsza odpowiedź na leczenie). Wyliczono także, iż palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia choroby nawet o 30%.

Czynniki fizyczne, takie jak niska temperatura, stres oraz zaburzenia hormonalne nie stanowią bezpośredniego podłoża choroby. Są jednak prowokatorami wystąpienia niebezpiecznych napadów astmy i dlatego nie można ominąć ich w tym opracowaniu.

reklama

Woman

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl